Piękne kamienice

Piękne kamienice

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

Dziesiątki pięknych, dostojnych, ubiegłowiecznych szczecińskich kamienic odzyskuje swoją dawną świetność dzięki miejskim pożyczkom!

Kto z nas choć na chwilę nie zawiesił oka na ciekawym fragmencie mijanej kamienicy? Te ubiegłowieczne cuda architektury zachwycają nie tylko turystów, ale też mieszkańców Szczecina.

Warto odwiedzić centrum miasta, żeby popodziwiać przedwojenną architekturę. Szczecińskie tzw. czynszowe kamienice zostały wzniesione w okresie od końca XIX do początku XX wieku. Ułożone w kwartały, porozdzielane charakterystycznymi „paryskimi”, gwiaździstymi placami, mimo rozległych zniszczeń wojennych, do dziś zachowały swój niepowtarzalny urok.

Niesamowita jakość warsztatu rzemieślniczego, przedwojenne zdobienia fasad, maszkarony, półfilary, charakterystyczne obramowania okien – jest co oglądać!

Pieczołowicie odrestaurowane kamienice, z zachowaniem wszystkich szczegółów, świetnie wkomponowują się w nowoczesną, miejską tkankę Szczecina. Bardzo chcemy, by miasto piękniało, przeplatało się współczesnymi osiedlami, biurowcami i starymi, zabytkowymi kamienicami łącząc tradycję i nowoczesność. Do tej pory dzięki miejskim funduszom wyremontowano aż 100 kamienic, które pamiętają początek ubiegłego wieku.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, miejska spółka, od lat pożycza na wyjątkowych warunkach pieniądze wspólnotom mieszkaniowym na remonty kamienic. Zerknij do galerii i zobacz jak doskonale prezentują się wyremontowane szczecińskie kamienice.

Ty też tak możesz mieszkać!

O pożyczkach

Pożyczkę może uzyskać wspólnota mieszkaniowa na cele związane z szeroko rozumianym remontem elewacji budynków oraz dachów, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, a także innymi pracami, np. wymianą stolarki okiennej, remontem klatek schodowych, instalacji elektrycznej, wymianą pionów, monitoringu. Dzięki wsparciu miejskich funduszy wspólnoty mogą także zamontować czujniki czadu i gazu w budynkach, wymienić instalację gazową, zamienić system ogrzewania oparty na paliwie węglowym na inne rodzaje i źródła ogrzewania, wykonać instalację ciepłej wody użytkowej, a także termomodernizację budynków.

Co cechuje pożyczki ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego?

 • pożyczamy nawet do 2 mln zł dla wpólnot mieszkaniowych
 • gwarantujemy przyjazne i nieskomplikowane procedury
 • długi okres kredytowania
 • a także najlepsze oprocentowanie na rynku!

Wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane na terenie Szczecina, które:

 1. złożą wniosek o pożyczkę wraz z wymaganą dokumentacją według obowiązujących w Funduszu wzorów,
 2. posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
 3. nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,
 4. zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany cel.

cel: Pożyczkę może uzyskać wspólnota mieszkaniowa na cele związane z szeroko rozumianym remontem elewacji budynków oraz dachów, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, a także innymi pracami, np. wymianą stolarki okiennej, remontem klatek schodowych, instalacji elektrycznej, wymianą pionów, monitoringu. Dzięki wsparciu miejskich funduszy wspólnoty mogą także zamontować czujniki czadu i gazu w budynkach, wymienić instalację gazową, zamienić system ogrzewania oparty na paliwie węglowym na inne rodzaje i źródła ogrzewania, wykonać instalację ciepłej wody użytkowej, a także termomodernizację budynków.

kwota pożyczki: Pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości kwoty 2.000.000,00 złotych, jednak do kwoty nie wyższej niż 90 proc. wartości wykonanego planowanego remontu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o zmniejszeniu bądź całkowitym zniesieniu wkładu własnego Pożyczkobiorcy.

okres spłaty pożyczki: Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekroczyć 20 lat od dnia podpisania umowy pożyczki.

Od przyznanej pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: dla pożyczek udzielonych do kwoty 50.000,00 zł prowizja wynosi do 3,0 % kwoty przyznanej pożyczki, dla pożyczek udzielonych powyżej kwoty 50.000,00 zł prowizja wynosi 1,0 % kwoty przyznanej pożyczki.
Oprocentowanie pożyczki jest zmienne w okresie pożyczkowania. Oprocentowanie pożyczki jest sumą stawki bazowej i marży, przy czym jako stawkę bazową przyjmuje się stawkę WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia kwartału poprzedzającego dany kwartał. W pierwszym kwartale od udzielenia pożyczki stawka WIBOR 3M ustalana jest na dzień podpisania umowy pożyczki.

Prawne zabezpieczenie stanowią, w szczególności:

 1. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego wspólnoty mieszkaniowej;
 2. pełnomocnictwo do rachunku funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej;

Dodatkowo - poza wyżej określonymi zabezpieczeniami, cesja polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto dopuszcza się następujące formy prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki:

 1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 2. poręczenie przez osoby trzecie,
 3. poręczenie funduszu poręczeń kredytowych,
 4. hipoteka umowna na rzecz Funduszu ustanowiona na nieruchomości, której dotyczy remont (w tym nieruchomościach lokalowych należących do właścicieli lokali we wspólnocie) lub innej nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy;
 5. ubezpieczenie kwoty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami i i innymi niezbędnymi kosztami jej udzielenia oraz zwrotu do momentu prawomocnego wpisu hipoteki do księgi (ksiąg) wieczystej; f. przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 6. inne zabezpieczenia majątkowe.

Galeria

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4, (deptak Bogusława),
70-440 Szczecin, tel. 91 488 13 49, e-mail: fundusz3@o2.pl
Polityka prywatności / RODO